Kak móžu zwěsćić, hač mam 32-bitowu abo 64-bitowu wersiju Firefox

Tutón nastawk jenož za Firefox na Windows płaći.

Za 64-bitowe dźěłowe systemy su na Windows 7 a nowšych 32-bitowe a 64-bitowe wersije Firefox k dispoziciji. Hlejće tutón blogowy přinošk, zo byšće wjace zhonił.

Njejsće sej wěsty, hač tuchwilu 32-bitowu abo 64-bitowu wersiju Firefox wužiwaće? Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće to wuslědźić.

Wokno Wo Firefox

Móžeće we wokno Wo Firefox zwěsćić, kotru wersiju Firefox wužiwaće. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Wo Firefox. (32-bitowy) abo (64-bitowy) so pod mjenom Firefox za wersijowym čisłom pokaza.

Kedźbu: Hdyž wokno Wo Firefox wočinjeće, budźe so po standardźe aktualizacija startować. Jeli zaktualizowana wersija Firefox k dispoziciji steji, so wona awtomatisce sćehnje. Za dalše informacije hlejće Firefox na najnowšu wersiju aktualizować.

User Agent

User agent identifikuje waš wobhladowak websydłam napřećo a wobsahuje informacije wo wašim dźěłowym systemje a wersiju wobhladowaka. Přez to móžeće lochko zwěsćić, kotra wersija Firefox běži.

Zo byšće swój user agent namakał, klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije za rozrisowanje problemow. To stronu z informacijemi za rozrisowanje problemow wočini.

info rozrisowanje user agent fx50.1.0 win10

Pytajće we wotrězku Zakłady nałoženja tuteje strony za zapiskom User Agent, a wobhladajće sej informacije w spinkach.

Jeli tole widźiće,wužiwaće
Win64; x6464-bitowy Firefox
WOW6432-bitowy Firefox na 64-bitowym Windows
(ani - ani)Wužiwaće 32-bitowy Windows, z kotrymž njemóžeće 64-bitowy Firefox wužiwać

Přehlad programow Windows

Móžeće tež instalowanu wersiju Firefox z pomocu lisćiny instalowanych programow Windows zwěsćić. Wočińće Systemsteuerung, klikńće na Programy, potom na Programme und Features.Wočińće PC-Einstellungen Windows, klikńće na Apps a potom na Apps & features. To wam lisćinu programow pokaza, kotrež su tuchwilu na wašim ličaku instalowane.

Zo byšće hladał, hač je 32-bitowa abo 64-bitowa wersija Firefox instalowana, pytajće w lisćinje programow za zapiskom Mozilla Firefox. Programowe mjeno wobsahuje wersiju Firefox a, w spinkach, bitowu wersiju a rěč. Jeli programowe mjeno x86 wobsahuje, je 32-bitowa wersija instalowana. Jeli programowe mjeno x64 wobsahuje, je 64-bitowa wersija Firefox instalowana.

Kedźbu: Je móžno, zo 32-bitowa kaž tež 64-bitowa wersija Firefox stej nalistowanej, jeli sće jednu wersiju instalował bjez toho, zo byšće druhu wersiju wotinstalował. Započinajo z Firefox 67, Firefox dedikowane profile za kóždu instalaciju wutworja (hlejće Wužiwarske daty wobnowić, kotrež po aktualizaciji Firefox faluja, jeli so tohodla daty zhubjeja). Móžeće njewitanu wersiju wotinstalować. Wotinstalowanski program Firefox waše daty wužiwarskeho profila Firefox kaž na přikłads hesła abo zapołožki njewotstronja.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije