Kak móžu zwěsćić, hač mam 32-bitowu abo 64-bitowu wersiju Firefox

Tutón nastawk jenož za Firefox na Windows płaći.

Za 64-bitowe dźěłowe systemy su na Windows 7 a nowšych 32-bitowe a 64-bitowe wersije Firefox k dispoziciji. Hlejće tutón blogowy přinošk (jendźelsce), zo byšće wjace wo 64-bitowym Firefox zhonił. Jeli chceće w přichodźe 64-bitowu wersiju Firefox wužiwać, hlejće How to switch from 32-bit to 64-bit Firefox.

Njejsće sej wěsty, hač tuchwilu 32-bitowu abo 64-bitowu wersiju Firefox wužiwaće? Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće to wuslědźić.

Wokno Wo Firefox

Móžeće we wokno Wo Firefox zwěsćić, kotru wersiju Firefox wužiwaće. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Wo Firefox. (32-bitowy) abo (64-bitowy) so pod mjenom Firefox za wersijowym čisłom pokaza.

Kedźbu: Hdyž wokno Wo Firefox wočinjeće, budźe so po standardźe aktualizacija startować. Jeli zaktualizowana wersija Firefox k dispoziciji steji, so wona awtomatisce sćehnje. Za dalše informacije hlejće Firefox na najnowšu wersiju aktualizować.

User Agent

User agent identifikuje waš wobhladowak websydłam napřećo a wobsahuje informacije wo wašim dźěłowym systemje a wersiju wobhladowaka. Přez to móžeće lochko zwěsćić, kotra wersija Firefox běži.

Zo byšće swój user agent namakał, klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije za rozrisowanje problemow. To stronu z informacijemi za rozrisowanje problemow wočini.

info rozrisowanje user agent fx50.1.0 win10

Pytajće we wotrězku Zakłady nałoženja tuteje strony za zapiskom User Agent, a wobhladajće sej informacije w spinkach.

Jeli tole widźiće,wužiwaće
Win64; x6464-bitowy Firefox
WOW6432-bitowy Firefox na 64-bitowym Windows
(ani - ani)Wužiwaće 32-bitowy Windows, z kotrymž njemóžeće 64-bitowy Firefox wužiwać

Přehlad programow Windows

Móžeće tež instalowanu wersiju Firefox z pomocu lisćiny instalowanych programow Windows zwěsćić. Wočińće systemowe wodźenje přez Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung a klikńće potom na Software. Wočińće najprjedy systemowe wodźenje (Systemsteuerung). Jeli sće pola Anzeige (horjeka naprawo) „Große Symbole“ abo „Kleine Symbole“ wubrał, wubjerće „Programme und Features“. Hewak wubjerće najprjedy „Programme“ a potom „Programme und Features“. Wočińće Windowsowe nastajenja, klikńće na System a potom Apps & features. Potom so wam lisćina programow pokaza, kotrež su na wašim ličaku instalowane.

Zo byšće hladał, hač je 32-bitowa abo 64-bitowa wersija Firefox instalowana, pytajće w lisćinje programow za zapiskom Mozilla Firefox. Programowe mjeno wobsahuje wersiju Firefox a, w spinkach, bitowu wersiju a rěč. Jeli programowe mjeno x86 wobsahuje, je 32-bitowa wersija instalowana. Jeli programowe mjeno x64 wobsahuje, je 64-bitowa wersija Firefox instalowana.
Kedźbu: Je móžno, zo 32-bitowa kaž tež 64-bitowa wersija Firefox stej nalistowanej, jeli sće jednu wersiju instalował bjez toho, zo byšće druhu wersiju wotinstalował. Jeli dwě wersiji njetrjebaće, móžeće wersiju wotinstalować, kotruž njetrjebaće. Wotinstalowanski asistent Firefox waše wužiwarske daty Firefox kaž na přikład hesła abo zapołožki njewotstroni.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla