Firefox wisa abo hižo njereaguje

Hdyž Firefox wisa, přestanje na waše kliknjenja a tastowe tłóčenja reagować, nječini po wšěm zdaću ničo a je kaž „zamjerznjeny“. W titulnej lajsće so tež „(Žana wotmołwa)“ pokazuje a kursor myški budźe wjerćacy so koleskopěskowy časnik, hdyž je nad woknom Firefox.Myška budźe wjerćacy so čakacy kursor, hdyž je nad woknom Firefox. Tutón nastawk wopisuje někotre rozrisanja, we wotwisnosći wot toho, hdy Firefox wisa.

Zo byšće problemy z wisacym Firefox rozrisował, kotrež so w tutym nastawku njewobjednawaja, abo jeli namjetowane rozrisanja problem njerozrisuja, hlejće Problemy Firefox diagnosticěrować a rozrisać.

Pokiw:

Funkcija Firefox wróćo stajić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Pokiw: Jeli wukonowe daty sćeleće, budźe Mozilla daty wo tutym problemje hromadźić, zo by přichodne wersije Firefox polěpšił.

Firefox přez připad wisa

Jeli Firefox po zdaću přez připad wisa, a nic po specielnej akciji (na přikład po sćehnjenju abo skónčenju Firefox), spytajće rozrisanja w tutym wotrězku.

Nowu datowu banku za zapołožki a historiju załožić

Jeli Firefox periodisce wisa, móže wobškodźena datowa banka za places.sqlite wina być.

Pokiw: Datowa banka "places.sqlite" składuje přispomnjenki, zapołožki, faworitowe symbole, zapodawansku a přehladowansku historiju (datowa sadźba wopytanych stronow).

Zo byšće nowu datowu banku places.sqlite załožił, čińće tole:

Warnowanje: To wašu přehladowansku historiju a zapołožki tutoho dnja zhaša.
 1. Wočińće swój profilowy rjadowak:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

  Čakajće doniž Firefox dospołnje skónčeny njeje.
 5. Pytajće a přemjenujće dataje places.sqlite do places.sqlite.old a places.sqlite-journal do places.sqlite-journal.old (jeli eksistuje) w profilowym rjadowaku Firefox.
  • Zo byšće dataju přemjenował, klikńće na nju z prawej tastu a wubjerće Umbenennen (Přemjenować) z menijaklikńće na nju jedyn raz, zo byšće ju wubrał a klikńće druhi raz na datajowe mjeno, zo byšće jo wobdźěłujomne činił. Přidajće potom .old na kóncu mjena
 6. Skónčnje wočińće Firefox znowa.
  • Hdyž so Firefox znowa wočinja, załoži nowu datowu banku places.sqlite. Waša přehladowanska historija so zhubi, ale Firefox budźe waše zapołožki awtomatisce z najnowšeje zawěsćanskeje dataje importować.

Hardwarowe pospěšenje znjemóžnić

Z wěstymi nastajenjemi grafikowych kartow a jich grafikowymi ćěrjakami móže Firefox wisać, hdyž so hardwarowe pospěšenje wužiwa. Móžeće hardwarowe pospěšenje znjemóžnić, zo byšće hladał, hač to waš problem rozrisa.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Rozšěrjeny a potom rajtark Powšitkowny.
 3. Wotstrońće hóčku pódla Hardwarowe pospěšenje wužiwać, jeli k dispoziciji.
 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Startujće Firefox, kaž to zwjetša činiće.

Jeli problem hižo njewustupuje, je hardwarowe pospěšenje najskerje wina było. Móžeće pospytować, swoje grafikowe ćěrjaki aktualizować, zo byšće hladał, hač to waš problem rozrisa abo Firefox prosće bjez hardwaroweho pospěšenja wužiwać.

Problemy z tykačemi rozrisać

Sydła, kotrež tykače kaž Java, Adobe Reader abo Flash wužiwaja, móža zawinować, zo Firefox wisa. Za informacije wo rozrisowanju problemow z tykačemi a wo tym, kak móžeće won namakać, hač tykač waš problem zawinuje, hlejće nastawk Zmylki z tykačemi kaž Flash abo Java pytać, zo bychu so časte problemy z Firefox rozrisali.

Dwójne dataje wobnowjenja posedźenjow zhašeć

Firefox móže pomałšo reagować abo samo wisajo wostać, jeli wjacore kopije jeho dataje za wobnowjenje posedźenjow su so wutworili:

 1. Wočińće swój profilowy rjadowak:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Pytajće a zhašejće dataju sessionstore.js a jeje kopije, kaž na př. sessionstore-1.js, sessionstore-2.js.

Awtokonfiguraciske nastajenja za proksy změnić

Jeli awtokonfiguracisku dataju za proksy (PAC) wužiwaće, móže Firefox wisać, hdyž pospytujeće, sydła začitować, kotrež njeeksistuja abo kotrež njejsće wot dawna wočinił. Zo byšće won namakał, hač maće awtokonfiguracisku dataju za proksy:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Rozšěrjeny.
 3. Wubjerće rajtark Syć.
 4. klikńće na Nastajenja…. Wokno „Nastajenja zwiskow“ so jewi.
 5. Jeli nastajenje URL awtomatiskeje proksy-konfiguracije je wubrane, wužiwaće dataju awtomatiskeje konfiguracije za proksy. Njeznjemóžńće tute nastajenje, štož by přistupej na internet zadźěwało. Dajće město toho swojemu syćowemu administratorej tute nuzne rozrisanje.
 6. Klikńće na Přetorhnyć.

Firefox wisa, hdyž Flash-wideja wothrawaće

Hlejće Flash-tykač - aktualny dźeržeć a problemy rozrisać.

Firefox wisa po dołhim wužiwanju

Firefox aktualizować

Najnowše wersije Firefox wobsahuja polěpšenja při wužiwanju składowanskeho ruma, wosebje za dołhe posedźenja. Firefox na najnowšu wersiju aktualizować.

Firedox znowa startować

Firefox móže wisać, jeli je jara dołho wočinjeny. Zo byšće tutón problem rozrisał, startujće Firefox znowa.

Jeli prawidłownje Firefox wopušćeće, zo byšće so tam wrócił, hdźež sće do toho był, chceće snano funkciju Firefox Posedźenje wobnowić wužiwać. Za dalše informacije, hlejće Wobnowjenje posedźenja konfigurować.

Firefox wisa, mjeztym zo prěnje wokno začitujeće

Wobnowjenje posedźenja pospěšić

Jeli dyrbicé wjele rajtarkow wobnowić, móže Firefox wisać, hdyž jich sydła začituje. Zawěsćće so, zo nastajenje Rajtarki njezačitać, doniž njejsu wubrane je we wašich rajtarkowych nastajenjach zmóžnjene, tak zo so jenož posledni rajtark při startowanju začituje.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Powšitkowny.
 3. Zawěsćće so, zo nastajenje Rajtarki njezačitać, doniž njejsu wubrane je zmóžnjene.

Firefox wisa při sćahowanju datajow abo składowanju wobrazow

Jeli Firefox wisa, hdyž pospytujeće, dataju sćahować abo wobraz składować, wupruwujće slědowace rozrisanja:

Zhašejće sćehnjensku historiju

Firefox móže při sćahowanju wisać, hdyž waša sćehnjenska historija je přewulka. Zo byšće sćehnjensku historiju zhašał:

 1. Klikńće na sćehnjenske tłóčatko fx20 download icon a potom na Wšě sćehnjenja pokazać. Wokno biblioteki so wočini.
 2. Klikńće na Sćehnjenja zhašeć, zo byšće sćehnjensku historiju zhašał.
 3. Sćehńće někotre přikładowe dataje, zo byšće hladał, jeli Firefox hišće wisa.

Wubjerće druhi sćehnjenski rjadowak

Firefox móže wisać, jeli poslednje městno sćehnjenskeho rjadowaka (na př. rozdźěleny nošak datow abo USB-běžak) hižo k dispoziciji njeje. Zo byšće tutón problem rozrisał:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Powšitkowny.
 3. Wubjerće we wobłuku Sćehnjenja Dataje składować do a klikńće na tłóčatko Přepytać.
 4. Wubjerće we wočinjacym so woknje Ordner suchen (Rjadowak pytać) a wubjerće nowy cilowy rjadowak.
 5. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Hladajće, hač nětko móžeće dataje sćahnyć abo wobrazy składować. Jeli to funguje, móžeće so k swojim nastajenjam Firefox wróćić, jeli to chceće, a Přeco so prašeć, hdźež so maja dataje składować wubrać.

Firefox wisa, hdyž jón kónčiće

Druhdy, hdyž Firefox začinjeće, hižo njereaguje a wostanje w składźe, hačrunjež žane wokna Firefox wočinjene njejsu. Přez to njemóže Firefox porjadnje fungować, hdyž jón přichodny raz wočinjeće, abo widźiće dialogowe polo "Firefox začinić" ze zmylkowej zdźělenku Firefox hižo běži, ale njewotmołwja.Kopija je hižo wočinjena. Dyrbiće potom wšě procesy Firefox skónčić abo ličak znowa startować, prjedy hač móžeće Firefox znowa wočinić (hlejće Zmylkowa zdźělenka "Firefox hižo běži, ale njewotmołwja" za druhe zawiny a rozrisanja).

Začińće Firefox dospołnje

 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 2. Začińće hišće wočinjene dialogowe pola abo sekundarne wokna, kaž na př. sćehnjenske wokno.


Jeli procesy Firefox, kotrež w składźe wostawaja, dźeń a dale problemy zawinuja, pospytujće slědowace rozrisanja.

Přepruwujće swoje rozšěrjenja

Problematiske rozšěrjenja móža zawina za problem być, zo Firefox wisa. Móžeće wotpowědne rozšěrjenje znjemóžnić abo wotinstalować. Za informacije wo pytanju a rozrisowanju problemow z rozšěrjenjemi, hlejće nastawk Problemy z rozšěrjenjemi, drastami a hardwarowym pospěšenjom rozrisać.

Zaktualizujće abo znjemóžńće tykač Java

Druhdy móža aplety Java zawinować, zo proces Firefox hišće je w składźe po skónčenju Firefox. Spytajće tykač Java na najnowšu wersiju aktualizować. Dźiće za to na stronu Mozilla Waše tykače přepruwować abo, jeli tykač Java njetrjebaće, móžeće jón we woknje zrjadowaka přidatkow znjemóžnić. Za dalše informacije, hlejće Tykač Java za interaktiwny wobsah wužiwać.

Přepruwujće swoju internetnu wěstotnu softwaru

Interakcije mjez wěstymi wěstotnymi programami za internet (wohnjowa murja, antiwirusowy program) móža na někotrych systemach problemy zawinować. Móžeće pospytować, wohnjowu murju konfigurować, zo byšće hladał, hač Firefox hižo njewisa.

Firefox wisa, hdyž Windows na ThinkPadźe z wotpočinka dale dźěła

Hdyž Windows z wotpočinka dale dźěła a Firefox za wjacore mjeńšiny wisa, móhł předinstalowany program "ThinkVantage Technologies Power Manager 6" zawina być. Jedna móžnosć, zo by so tutón problem rozrisał, je wotinstalowanje programa. Druha móžnosć je, zo byšće na websydle pomocy Lenovo za nowšej wersiju programa pytał a hladał, hač so problem přez to rozrisa. Hlejće programowy zmylk 1106202 za dalše podrobnosće.Bazuje na informacijach z nastawka Firefox hangs (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla