Kak funkcioněrujo zatwarjony šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami?

Firefox wobpśimujo zatwarjony šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami, aby wy online wěsty wóstał. Toś te funkcije budu was warnowaś, gaž bok, ku kótaremuž se woglědujośo, jo se ako websfalšowanka serioznego sedła k wěsći dał (wótergi boki „phishing“ pomjenjone), ako žrědło njewitaneje softwary abo jako škódne sedło, kótarež jo za to myslone, wašo licadło wobškóźiś, z tym, až instalěrujo škódne programy. Toś ta funkcija teke was warnujo, jolic ześěgujośo dataje, kótarež wopokazuju se ako škódny program.

Co su wospyty wobšuźenja („phishing“), škódne sedła, njewitana softwara a škódne programy?

Internetne wopyty wobšuźenja (teke ako „phishing“ znate)

To jo forma kšadnjenja identity, pśi kótarejž złosne websedło imitěrujo seriozne websedło, aby was zawjedowało, dowěrliwe informacije ako na pśikład gronidła, kontowe daty abo numery kreditnych kórtow zapódaś. Take wopyty wobšuźenja pśidu zwětšego z mejlkami, aby dostawarjeju zawjedowali, aby swóje wósobinske daty na sfalšowanych websedłach aktualizěrował, kótarež pak wuglěduju, ako by njesfalšowane byli. Dalšne informacije wó „phishing“ a jogo metodach namakajośo na boku Wikipedije „Phishing“.

Škódne sedła

Škódne sedła su websedła, kótarež wopytuju, wašo licadło ze škódnymi programami inficěrowaś, gaž woglědujośo se k toś tym sedłam. Toś te napady daju se cesto śěžko namakaś; samo sedło, kótarež jo pó zdaśu wěste, wopytujo snaź was napadowaś. Wótergi samo wobsejźaŕ websedła njewě, až jogo sedło jo škódne sedło.

Škódne programy

Škodne programy su programy, kótarež su za to myslone, wašo licadło bźez wašogo wěźenja inficěrowaś. Škódne programy se cesto wužywaju, aby wósobinske daty kšadnuli, cejkowu e-mejl (spam) pósłali abo druge škódne programy rozšyrili.

Móžośo pla StopBadware, za wše wužytneje organizacije, kótaraž źěł z partnarjami ako Mozilla gromaźe, aby wužywarje pśed škódnymi programami a drugimi tšašnymi programami šćitał, wěcej wó škódnych programach a škódnych sedłach zgóniś.

Njewitane programy

Sedła z njewitanymi programami su websedła, kótarež wopytuju was zawjedowaś, aby programy instalěrował, kótarež kaže wašo pśeglědowańske dožywjenje (na pśikład pśez změnjanje wašogo startowego boka abo pokazowanje pśidatnego wabjenja na sedłach, ku kótarymž se woglědujośo). Móžośo w Google Unwanted Software Policy (engelski) wěcej wó takich programach zgóniś.

Kak funkcioněrujo šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami w Firefox?

Šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami tak funkcioněrujo, až sydła, ku kótarymž se woglědujośo, se pśeglěduju a se z lisćinami sedłow pśirownuju, kótarež su znate za pospyty wobšuźenja, njewitane programy a škódne sedła. Toś te lisćiny ześěguju se a aktualizěruju se kužde 30 minutow awtomatiski, jolic funkcije šćita pś wopytami wošuźenja a škódnymi programami su zmóžnjone.

Gaž ześěgujośo dataju nałoženja, pśespytujo Firefox sedło, z kótaregož pochada a pśirownujo je z lisćinu sedłow, kótarež, ako jo znate, rozšyrjuju „škódne programy“. Jolic sedło jo na lisćinje, Firefox blokěrujo ned toś tu dataju, howac pšaša se słužby wěstego pśeglědowanja Google, lěc program jo wěsty, z tym až sćelo jej někotare z metadatow ześěgnjenja.*

* Za Windowsowe wužywarje: Toś te pśespytowanje online wótměwa se w Firefox na Windowsu jano za te zesěgnjone dataje, kótarež njamaju znatego dobrego wózjawjarja. Nejwěcej zwuconych a wěstych programow za Windows jo signěrowane, tak až toś te finalne pśespytowanje njejo pśecej trěbne.

Kak mógu funkcije šćita pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami wužywaś?

Toś te funkcije su pó standarźe zmóžnjone, tak až móžośo je nejskerjej južo wužywaś, snaźkuli waše wěstotne nastajenja su se změnili. NastajenjaNastajenja šćita pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami namakajośo we wótrězku Wěstota:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Klikniśo na wótrězk Wěstota.
 3. Stajśo kokulku pódla slědujuceju nastajenjowu, aby jej aktiwěrował:
  • K wěsći dane napadowe sedła blokěrowaś - toś to nastajenje šćita was pśed škódnymi sedłami a datajami ako teke njewitanymi programami.
  • K wěsći dane webwobšudnistwa blokěrowaś - toś to nastajenje warnujo was pśed wobšudnikojskimi websedłami, kótarež wopytuju was zawjedowaś, waše wósobinske a financielne daty zapódaś.
  win protection mac protection Nastajenja wěstota blokěrowaś
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Aby toś te funkcije wótšaltował, slědujśo kšacam górjejce, aby se k wótrězkej Wěstota wrośił a wótpórajśo kokulce pódla K wěsći dane napadowe sedła blokěrowaś a K wěsći dane webwobšudnistwa blokěrowaś. Klikniśo pótom na tłocašk W pórěźe, aby nastajenja składował.Zacyńśo bok about:preferences.

Aby wiźeł, lěc šćit pśed wopytami wobšuźenja jo aktiwny, woglědajśo se našomu testowańskemu sedłoju za wopyty wobšuźenja. Móžośo teke se k našomu testowańskemu sedłoju za škódne programy woglědaś, aby wobkšuśił, až Firefox blokěrujo teke škódne sedła a teke k našomu testowańskemu sedłoju za njewitane programy. Gaž šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami jo zmóžnjony, by měłej se wobej sedleby měli se wšykne toś te sedła pśi zacytowanju zajźowaś.

Co se stawa, gaž bok abo dataja se blokěrujo?

Firefox buźo bok pśi zacytowanju zajźowaś a pokažo warnowanje Jo se websfalšowanka k wěsći dała! za sedła z wopytami wobšuźenja, Sedło z njewitaneju softwaru k wěsći dane! za sedła z njewitaneju softwaru a Napadujuce sedło k wěsći dane! za škódne sedła.

Jolic ześěgujośo škódne abo spionažne programy, pokazujo Firefox powěźeńku we wótrězku ześěgnjenjow.

malware warning

Aby warnowanje ignorěrował a aby taku dataju wěcej njeblokěrował, klikniśo na nju a wubjeŕśo Blokěrowanje skóńcyś.

Kótare informacije sćelu se na Mozilla abo jogo partnarje, gaž šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami jo zmóžnjony?

Firefox komunicěrujo dwójcy z partnarjami Mozilla, gaž šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami wužywa se za sedła. Prědny raz jo za pšawidłowne aktualizacije lisćinow sedłow z wopytami wobšuźenja a škódnymi programami. Pśi aktualizěrowanju lisćinow njesćelu se žedne informacije wó was abo sedłach, ku kótarymž sćo se woglědał. Drugi raz jo, gaž woglědujośo se k sedłoju z wopytami wobšuźenja abo škodnymi programami. Nježli až Firefox blokěrujo sedła, wótměa se dwójne pśespytowanje, aby zawěsćił, až k wěsći dane sydło njejo se wót slědneje aktualizacije z lisćiny wópórało. Toś to pśespytowanje njewopśimujo adresu woglědanego sedła, wopśimujo jano źělne informacije, kótarež wótwóźuju se z adrese. We woběma padoma pósćelu se teke eksistěrujuce cookieje wót našogo lisćinowego póbitowarja Google.

Pśidatnje k regularnej lisćinje aktualizacijow, kótaraž jo se górjejce naspomniła a se wužywa, aby ześěgnjone dataje pśed škódnymi programami šćitała, komunicěrujo Firefox z partnarjami Mozilla, aby wěstotu wěstych wugbajobnych datajow pśespytował. W takich padach buźo Firefox informacije wó dataji słaś, inkluziwnje mě, póchad, wjelikosć a krytpografisku testowańsku gódnotu (engelski hash) wopśimjeśa na słužbu wěstego pśeglědowanja Google słaś, kótaraž Firefox pomaga zwěsćiś, lěc dataja ma se blokěrowaś abo nic.

Pšawidła priwatnosći Mozilla wopisuju, kótare daty Firefox a Mozilla dostawatej a kak se z nimi wobchada. Pšawidła priwatnosći Google wujasnjuja, kak Google wobchad ze zběranymi datami.

Mógu wobkšuśiś, až mójo sedło jo wěste, kak mógu jo z lisćinow wótpóraś daś?

Jolic wašo sedło jo se znjewužyło, a wy sćo jo něnto pórěźił, abo jolic měniśo, až wašo sydło jo se zamólnje ako škódne k wěsći dało, móžośo wó to pšosyś, jo z lisćinow wótpóraś. Pózbuźujomy sedłowe wobsejźarje weto, rozpšawu dokradnje pśecytaś; sedło dajo se cesto bźez widobneje změny do škódnego sedła pśeměniś.

Toś ten nastawk staja se wam - ako wšykne nastawki pomocy Firefox - zwětšego wót dobrowólnikow k dispoziciji, kótarež pódpěraju njewótwisnosć a princip wócynjonego žrědła Mozilla. Pśeglědujśo njewótwisnje!

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo, Dinesh. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla