Som sfalšowanu aktualizaciju Firefox namakał

Smy zdźělenja dostali, ažo wšake websedła pokazuju sfalšowane zdźělenje za aktualizaciju Firefox, a was napominaju, dataju "Firefox update" abo "Firefox patch" ześěgnuś. To jo wopyt wobšuźenja, wužywarje zawjedowaś, škódnu softwaru instalěrowaś.

Glědajśo: Firefox jo tak konfigurěrowany, až se awtomatiski aktualizěrujo, ale móžośo jen pśecej manuelnje aktualizěrowaś. Aby zgónił, kak to źo, glejśo Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś.

Což móžośo cyniś, jolic namakajośo škódnu softwaru

  1. Njeskłaźćo, njewócyńśo a njewuwjeźćo njekazane dataje!
  2. Dajśo sedło Google za webwobšudnistwo webwobšudy k wěsći.

Což móžośo cyniś, aby škódnym programam na swójom licadle zajźował

  1. Skannujśo za škódnymi programami na swójom licadle, aby zawěsćił, až wašo licadło njejo inficěrowane. (Glejśo Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy.)
  2. Wobini se w pśichoźe ześěgnjenjow z njespušćobnych žrědłow.

Zgóńśo wěcej wó škódnych programach

Wótkaze njewótpowěduju engelskemu originaloju. Som wótkaze z nimskorěcnego nastawka pśewzeł, aby nanejmjenjej na nimskorěcne boki wótkazował, gaž něnto raz dolnoserbske boki njeeksistěruju.

Lěcrownož njamóžomy kuždemu serweroju pśiwachlowanje škódnych programow zawoboraś, jo wužytnje, gaž wěsćo, kak móžośo je spóznaś a k wěsći daś, aby internet wótwórjony a wěsty wóstał.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla