Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In which version did Firefox change its Inspect menu name to Inspector?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am writing an article about using inspector in Firefox. My latest Firefox uses the menu Web Developer --> Inspector to open inspector. However I notice that some older versions use the menu Web Developer --> Inspect. In which version did this name change happen?

I am writing an article about using inspector in Firefox. My latest Firefox uses the menu Web Developer --> Inspector to open inspector. However I notice that some older versions use the menu Web Developer --> Inspect. In which version did this name change happen?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That looks like this happened in Firefox 20 as the result of this bug:

  • Bug 788977 - [toolbox] Land the developer tools window

This is set via a string in this locale file:

  • resource:///chrome/en-US/locale/browser/devtools/inspector.properties
  • view-source:chrome://browser/locale/devtools/inspector.properties