Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My cursor keeps blinking in Firefox

  • 1 trả lời
  • 38 gặp vấn đề này
  • 2206 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i have updated the browser but still My cursor keeps blinking in Firefox and im using windows 8.1 x64. please tell me how to fix this im unable to browse and play games.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may have switched on caret browsing.

You can toggle caret browsing on/off by pressing F7 (Mac: fn + F7).

  • Tools > Options > Advanced > General > Accessibility: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

Note that this is an accessibility feature of Firefox.


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.