Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get a new tab to automatically open showing the google search page?

  • 5 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 8396 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Johnny99

more options

When I open firefox, I see my google home page but when I open a new tab it shows the searchnu home page. It used to be blank and I don't know how or why it changed, but can you tell me how to get my tabs to open automatically showing www.google.co.uk please?

Giải pháp được chọn

cor-el, PLEASE stop automatically reposting these useless links and provide some specific, provable and reliable steps for getting rid of searchnu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Type about:config into your address bar, press enter. Accept the warning. Search for browser.newtab.url, double click it. Put in www.google.co.uk. You should be good to go :)

more options

Thank you, good to go now x

more options

I have been trying everything that has been suggested to get rid of searchnu but nothing works.

more options
more options

Giải pháp được chọn

cor-el, PLEASE stop automatically reposting these useless links and provide some specific, provable and reliable steps for getting rid of searchnu.

Được chỉnh sửa bởi Johnny99 vào