Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Open a New Tab button does not work. I'm using Firefox 17.0 on Windows 7. Have restarted computer.

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BobZimmerman

more options

It had been working fine. Suddenly not working after no significant change to computer (that I'm aware of).

It had been working fine. Suddenly not working after no significant change to computer (that I'm aware of).

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.
more options

Thanks, cor-el. I learned about resetting Firefox from your response, and that resolved the issue. Never went on to safe mode. I appreciate your help.

Bob