Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Master password not working on other computer

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KT

more options

I'm using two computers. My master password isn't working on the other computer. I tried changing it on the 1st computer (where I'm logged into Firefox); but the change isn't applying to the 2nd computer. Help!

Giải pháp được chọn

The Master Password is never synced to other devices. Each device can have its own MP, so you may have used another MP on that other device. You can also try the MP with Caps Lock on.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I was able to sign in by clicking on the grey person icon. However, after I successfully signed in using my master password, I kept getting the popup asking for my master password, and it would not accept my master password. I hit "Cancel" because I wasn't sure what else to do.

more options

Giải pháp được chọn

The Master Password is never synced to other devices. Each device can have its own MP, so you may have used another MP on that other device. You can also try the MP with Caps Lock on.

See also:

more options

So helpful to know! I didn't realize this. Is it mentioned anywhere in Firefox (ex. when I'm creating a master password on one computer)?