Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On Amex web site, can not down load my current transactions. Work fine with IE.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

I can view my current transactions, but the download tab does not work. I call Amex and they are aware of the problem and said it was a FireFox problem to fix. IE work fine.

Giải pháp được chọn

Ok thank you. Can I just get you send me a private message so I can place your email address on the bug. Thanks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Since it is a firefox problem our team should be in the know about if not already. I will file a bug for you. But first is there an error message that goes with it or what happens when you try to click on the download tab. Thanks!

more options

No error Msg, Download does not work.

more options

Giải pháp được chọn

Ok thank you. Can I just get you send me a private message so I can place your email address on the bug. Thanks