Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix queue problem?

  • 5 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 963 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jcunn25

more options

When trying to add a movie to my Netflix queue, I get the following message , We're sorry an error occurred while processing your request." I called Netflix, they can manually add it to my queue. I edited the pop-up blocker to exclude Netflix, but still doesn't work.

Giải pháp được chọn

You're probably running HTTPS everywhere addon. Go to the options for that addon and put a red X next to Netflix. The problem will stop.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

You're probably running HTTPS everywhere addon. Go to the options for that addon and put a red X next to Netflix. The problem will stop.

more options

I believe this problem has resurfaced with Firefox 10 as the posted fix disabling HTTPS does not seem to solve it.

more options

Well, I've got the latest Firefox version, and so far (!), the problem has not recurred, as long as I keep the HTTPS disabled for that site.

more options

Update on not being able to add a DVD to my Netflix Queue when using Firefox 10. I could solve it by unchecking HTTPS Everywhere for Netflix. I did solve it by going to Tools/HTTPS Finder Preferences and unchecked "Automatically enforce HTTPS when available". The default will shift to "Enable HTTPS Found alerts (if auto-enforce HTTPS is disabled)