Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My roboform (ver 7.5.7) toolbar does not show since i updated firefox to 7.0.1 in the troubleshooting info. it shows as enabled. it does not appear in the menu of view/toolbars

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

as above, when i updated firefox to 7.0.1 the toolbar for roboform disappeared. updating roboform did not fix it. it does not show up as a tool bar in the view/toolbar tab. i made sure the firefox browser option was enabled in roboform.

as above, when i updated firefox to 7.0.1 the toolbar for roboform disappeared. updating roboform did not fix it. it does not show up as a tool bar in the view/toolbar tab. i made sure the firefox browser option was enabled in roboform.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options