Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to return from Firefox 5 to Firefox 4

  • 1 trả lời
  • 44 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I just upgraded to Firefox 5 and found that it does not support the Google toolbar, which I need. Until Firefox 5 supports this toolbar, I want to return to the previous release of Firefox. How do I do this?

Giải pháp được chọn

The GTB 7.1.20110512W version works in Firefox 5.0 by using the Compatibility Reporter extension, I tried it myself due to the large number of postings about the GTB this morning.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/add-on-compatibility-reporter/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The GTB 7.1.20110512W version works in Firefox 5.0 by using the Compatibility Reporter extension, I tried it myself due to the large number of postings about the GTB this morning.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/add-on-compatibility-reporter/