Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not able to scroll with the down and up key

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have to hold down the mouse to scroll up and down

Giải pháp được chọn

You may have switched on caret browsing.

You can press press F7 (on Mac: fn + F7) to toggle caret browsing on/off.

  • Tools > Options > Advanced : General: Accessibility: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

You may have switched on caret browsing.

You can press press F7 (on Mac: fn + F7) to toggle caret browsing on/off.

  • Tools > Options > Advanced : General: Accessibility: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

more options

Thanks

Được chỉnh sửa bởi chris122 vào

more options

You are right thank you!!!

Được chỉnh sửa bởi chris122 vào