Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My QuickTime Plugin crashes whenever there in embedded music .mp3s on a webpage. Why?

  • 2 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi verodefacto

more options

While other people I have asked do not have this problem, my QuickTime Plugin seems to crash whenever there is embedded music on a webpage. I have updated Firefox and QuickTime, tried several solutions, but it still crashes. Any ideas? :(

I am using Windows 7, Firefox 4, and QuickTime 7.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

whenever there is* ... not in. ):

more options

What? I am afraid that does not mean anything to me