Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make Adobe Reader default pdf viewer?

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swapnilrustagi

more options

When I click on a pdf link, Firefox gives an error that it can't find PDF Converter Professional 7.0. I've ensured Options|Applications links "Adobe Acrobat Document" to "Use Adobe Acrobat (in Forefox)", I've deleted the PDF Converter Professional plug-in -- but makes no difference.

When I click on a pdf link, Firefox gives an error that it can't find PDF Converter Professional 7.0. I've ensured Options|Applications links "Adobe Acrobat Document" to "Use Adobe Acrobat (in Forefox)", I've deleted the PDF Converter Professional plug-in -- but makes no difference.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This might be due to obsolete registry keys left. Also did you remove PDF Converter Professional from your COMPUTER.