Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.6.7 severs my Internet connectivity

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

My system runs Windows 7. When Firefox 3.6.6 or 3.6.7 automatically downloads and my system restarts, my Internet connection is severed. I cannot restore it without doing a system-restore to before the new version was installed.

This happened

Every time Firefox opened

== Firefox 3.6.6 and 3.6.7 downloaded onto my machine.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

netsh reset doesnt work