Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox loads occasionally very slowly - sometimes about 30+ seconds.

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mike

more options

I like Firefox and am using it for years, but I cannot accept lengthy loading time. I have a fast and stable internet so this is not the problem. Please let me know what the problem is and how to fix it.

I like Firefox and am using it for years, but I cannot accept lengthy loading time. I have a fast and stable internet so this is not the problem. Please let me know what the problem is and how to fix it.

Giải pháp được chọn

Yeah, probably cache is too big (not Startup cache). Go to menu -> Settings -> Privacy & security -> Cookies & site data -> press the Clear data button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Loading time... do you mean opening the browser or when you're trying to go to a website? How about showing the issue. Try ShareX to record and then post it on YouTube.

Did you try with Firefox in Troubleshoot Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search

You can also try Refresh Firefox. https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Loading time? You mean startup time or loading of a specific website?

Hữu ích?

more options

I mean startup time. On occasions it's very slow, as if nothing is happening.

Hữu ích?

more options

Roger that. Did you try with Firefox in Troubleshoot Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search

Does clearing the startup cache help? see screenshot

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Yeah, probably cache is too big (not Startup cache). Go to menu -> Settings -> Privacy & security -> Cookies & site data -> press the Clear data button.

Hữu ích?

more options

Yes, this worked. Thanks all for your contributions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.