Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why is firefox not showing up in my authenticator app

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Why is firefox not showing up in my authenticator app???

I saw a previous post that has since been closed suggesting the solution be disabling 2FA authentication - with all due respect to whoever suggested that, I don't think that should be the best solution. I'd like to keep 2FA enabled. I'd just like to know why Firefox doesn't appear in my Google or Microsoft Authenticator apps. I end up having to use recovery codes which makes the process a pain.

Why is firefox not showing up in my authenticator app??? I saw a previous post that has since been closed suggesting the solution be disabling 2FA authentication - with all due respect to whoever suggested that, I don't think that should be the best solution. I'd like to keep 2FA enabled. I'd just like to know '''why '''Firefox doesn't appear in my Google or Microsoft Authenticator apps. I end up having to use recovery codes which makes the process a pain.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You normally scan the QR code with your preferred authenticator app. Didn't you do this as you would have to enter a 6 digit TOTP code to confirm that the app is working? If you didn't export/safe migrate codes in your authenticator app then use a recovery code to disable and re-enable 2FA and generate new recovery codes.


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.