Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to install and use J2SE plug-in

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I am trying to access Oracle eBS instance but when I login to the page, I get a notification as shown in the image.

After installing the plug-in and restarting the browser, when I try to run the application, I get the same notification.

I am trying to access Oracle eBS instance but when I login to the page, I get a notification as shown in the image. After installing the plug-in and restarting the browser, when I try to run the application, I get the same notification.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If this is a NPAPI Plugin then the desktop Firefox has not supported NPAPI Plugins since Fx 52.0 and later. It was last supported in Fx 52 ESR but not the Fx 52.0 Release.

Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? https://support.mozilla.org/en-US/kb/npapi-plugins

to quote cor-el

Support for the Java plugin and the Java applet in a browser window is dropped in Firefox 52 release, so you can no longer embed Java in a web page. Websites need to use Java Web Start (i.e. send a special XML file as application/x-java-jnlp-file) to launch a Java application in an external standalone window and can no longer use an applet to open a Java application embedded in a web page.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.