Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I set a default format for the screenshot name?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Colin WG

more options

Somewhere there has got to be a means to turn off the inclusion of the page title for the screenshot because I don't need a 400 character name for the screenshot.

Somewhere there has got to be a means to turn off the inclusion of the page title for the screenshot because I don't need a 400 character name for the screenshot.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is not possible with the Firefox screenshot feature.

You can search the Add-ons website for a suitable screenshot extension.

Hữu ích?

more options

Thanks for the offer, figured it would be something easy in the configuration that would allow me to set the naming format string.

Already have WAY too many extensions to correct Firefox deficiencies, at this point, if it was really important to me I have a screen capture program that works light years better than Firefox aside from me needing to specify the name, ...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.