Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download does Not Download..

more options

Due to repeated issues over a week, I uninstalled Firefox days ago. Tried to Reinstall it repeatedly on same device several times. It was working before..BUT it keeps showing its downloaded on Settings but Firefox download page keeps showing "DOWNLOAD" Tried several times. Not my computer. Nothing works to resolve it.. Windows 11..

Due to repeated issues over a week, I uninstalled Firefox days ago. Tried to Reinstall it repeatedly on same device several times. It was working before..BUT it keeps showing its downloaded on Settings but Firefox download page keeps showing "DOWNLOAD" Tried several times. Not my computer. Nothing works to resolve it.. Windows 11..

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Linda, are you able to download from the following page (these are full installers):

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Alternately, you can try the archive server. This is the U.S. English folder. If you prefer a different language and/or locale, click the .. link above the two file names and you can then click into the preferred one.

https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/124.0.2/win64/en-US/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.