Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All Menu text on websites changed to random colors

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All the menu text colors on all sites suddenly changed from black to all sorts of random colors. On Amazon, for instance, the menu text changed to a shadowed blue which is impossible to read: see attached image. Similarly, duckduckgo changed to a rainbow of colors and no amount of customization on its settings changes the colors back to black. In order to make the Amazon menus legible I had go to color setting on Firefox and change them to always use the system settings. This eliminated the shadowing, but the text remains blue, even though I changed everything to black. Changing themes to dark or installing new themes changes Firefox but makes no difference to any site like Amazon.

I did try running the browser in safe mode and it changed the menu text color back to black, but returning to normal mode produces the same errors. Not even restoring my PC to an earlier saved session made any difference.

What is going on??

All the menu text colors on all sites suddenly changed from black to all sorts of random colors. On Amazon, for instance, the menu text changed to a shadowed blue which is impossible to read: see attached image. Similarly, duckduckgo changed to a rainbow of colors and no amount of customization on its settings changes the colors back to black. In order to make the Amazon menus legible I had go to color setting on Firefox and change them to always use the system settings. This eliminated the shadowing, but the text remains blue, even though I changed everything to black. Changing themes to dark or installing new themes changes Firefox but makes no difference to any site like Amazon. I did try running the browser in safe mode and it changed the menu text color back to black, but returning to normal mode produces the same errors. Not even restoring my PC to an earlier saved session made any difference. What is going on??
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I refreshed Firefox and reinstalled all my extensions. So far so good. No idea what happened before.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

aalles1 said

in safe mode and it changed the menu text color back to black

Try disabling your extensions.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I refreshed Firefox and reinstalled all my extensions. So far so good. No idea what happened before.

Hữu ích?

more options

If it happens again:

Make sure you allow pages to choose their own colors as this affects background images.

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Colors -> Manage Colors
    "Override the colors specified by the page with your selections above"

Try "Never" if the default "Only with High Contrast themes" isn't working.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.