Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Each time I open Firefox or a new tab firefox also creates a "Settings" tab. How do i stop the extra tab? I have filledout a settings tab.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Tell me what to do to prevent the extra "Settings" tab from being created.

Tell me what to do to prevent the extra "Settings" tab from being created.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check that those pages aren't set as multiple homepages.

You can check the homepage setting in "Settings -> Home".

Firefox supports multiple homepages separated by '|' (pipe) symbols.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.