Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wont start

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

getting pop up that says firefox is already running and not responding. cant open firefox

tried reinstalling but no good

getting pop up that says firefox is already running and not responding. cant open firefox tried reinstalling but no good
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I'm assuming you don't see a Firefox window, so there's no obvious way to close it.

Have you ever used the Windows 11 Task Manager? You can call that up using Ctrl+Shift+Esc. Normally, it starts in an icon view; you can click the upper left button with 3 horizontal bars to show the icon labels.

Can you see any Firefox entries on the Processes list? If so, you should be able to right-click > End Task to terminate them. This does "crash" the process, so at the next startup, Firefox may do a crash recovery and restore your previous session.

If you do not see any Firefox entries on the Processes list, you can switch to the Details list and click "Name" at the top of the left column to sort alphabetically (if it's not in that order already). Scroll down and look for any firefox.exe entries. Again, you can End Task or End Process Tree to shut down that process.

If you don't see anything, hmm, there might be a lock file in your profile folder. More details on that if needed.

Hữu ích?

more options

When i open firefox it comes up blank with the message below...and i can see it in the process'

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Doesnt go to any link. cant use firefox then on this computer

Hữu ích?

more options

Sorry, firefox got capitalized in the above link, this should work.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.