Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

End of Life Dates for Firefox Browser

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3589 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have been assigned a task to get the end of life dates on each of these versions of Firefox. Can you please point me in the right direction to obtain this information? Thanks!

Firefox 17.0.10 Firefox 17.0.5 Firefox 24.8.0 Firefox 3.6.13 Firefox 38.0.1 Firefox 38.6.1 Firefox 45.0.1 Firefox 45.2.0 Firefox 52.0.2 Firefox 52.1.0 Firefox 52.1.1 Firefox 52.1.2 Firefox 52.2.0 Firefox 52.2.1 Firefox 52.4.1 Firefox 52.5.1.1 Firefox 52.5.2 Firefox 55.0.3 Firefox 56.0.1 Firefox 57.0.2 Firefox 60.6.1 Firefox 60.6.2 Firefox 68.4.1 Firefox 78.3.0 Firefox 78.3.1 Firefox 78.4.0 Firefox 78.4.1 Firefox 79.4.1

I have been assigned a task to get the end of life dates on each of these versions of Firefox. Can you please point me in the right direction to obtain this information? Thanks! Firefox 17.0.10 Firefox 17.0.5 Firefox 24.8.0 Firefox 3.6.13 Firefox 38.0.1 Firefox 38.6.1 Firefox 45.0.1 Firefox 45.2.0 Firefox 52.0.2 Firefox 52.1.0 Firefox 52.1.1 Firefox 52.1.2 Firefox 52.2.0 Firefox 52.2.1 Firefox 52.4.1 Firefox 52.5.1.1 Firefox 52.5.2 Firefox 55.0.3 Firefox 56.0.1 Firefox 57.0.2 Firefox 60.6.1 Firefox 60.6.2 Firefox 68.4.1 Firefox 78.3.0 Firefox 78.3.1 Firefox 78.4.0 Firefox 78.4.1 Firefox 79.4.1

Giải pháp được chọn

All of those versions are no longer supported. The EOL date for any given Firefox release is the date of the next replacement release. You can check the Releases page to look those up -- click the subsequent version (next one to the right or next one up) to look at its release date.

https://www.mozilla.org/firefox/releases/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

All of those versions are no longer supported. The EOL date for any given Firefox release is the date of the next replacement release. You can check the Releases page to look those up -- click the subsequent version (next one to the right or next one up) to look at its release date.

https://www.mozilla.org/firefox/releases/

more options

jscher2000, where can I see the release information on future versions?

more options

There is a calendar of planned release dates for the next few major updates if that is what you mean. Look at the last 3 columns:

https://wiki.mozilla.org/Release_Management/Calendar

more options

Thank you.