Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is difference between "firefox" and "firefox-bin" in "firefox-60.9.0esr.tar.bz2"?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

$ tar --list -jf ./firefox-60.9.0esr.tar.bz2 |grep -e '^firefox/firefox$' -e '^firefox/firefox-bin$'

firefox/firefox
firefox/firefox-bin

Được chỉnh sửa bởi yalisecid vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It looks the small firefox binary is the initial loader that may check whether another instance is running and that starts firefox-bin to start the actual Firefox application.