Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I'm still using windows professional 7, it works for the most part. Unfortunately often the browser won't load or it will load and runs very slowly, then it shows a box saying close previous firefox. When it is running slowly I often have to hit the browser many times until the box shows up saying close previous firefox. Is this something to do with windows 7 or another completely different issue.

I'm still using windows professional 7, it works for the most part. Unfortunately often the browser won't load or it will load and runs very slowly, then it shows a box saying close previous firefox. When it is running slowly I often have to hit the browser many times until the box shows up saying close previous firefox. Is this something to do with windows 7 or another completely different issue.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you tried these steps? Clear startup cache. see screenshot Run Firefox in Safe Mode.

Clear Firefox cache

Refresh Firefox

Give more info about your computer. Desktop or laptop? I'll post screenshots of useful info, but it sounds like it's time to upgrade a few parts. Your hard drive... Is it the old spinning type, or SSD? see screenshot The drives in my Win7 laptop are SSDs. I can upgrade to m.2, but have not yet got around to it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.