Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi, new icon in tab while loading

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I have recently update my Win system with everything including Firefox. And now when I open new tab there is the same Firefox icon like always, but when I it is loading new page then its new X. When it is done with loading it changes to OK icon of the dedicated page. Is this X normal? Thank you

Hi, I have recently update my Win system with everything including Firefox. And now when I open new tab there is the same Firefox icon like always, but when I it is loading new page then its new X. When it is done with loading it changes to OK icon of the dedicated page. Is this X normal? Thank you
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You get the hourglass instead of the moving dot if you have chosen to disable non-essential motion, either in the OS or in Firefox.

Firefox 63+ has support for "@media (prefers-reduced-motion)" to honor System Settings to minimize the amount of non-essential motion. You can create a new Number pref named ui.prefersReducedMotion on the about:config page to show (0) or block (1) some animations.

 • in Firefox 80+ this replaces the tab loading indicator with an hourglass
 • set the value to 1 if you want to block animations
  ui.prefersReducedMotion = 1
 • set its value to 0 if you want to see animations
  ui.prefersReducedMotion = 0

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.