Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't drag and drop to Firefox, the file stays stuck to the mouse

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi syrilram

more options

So I've been doing this for years now, as a Youtuber I take an image file from File Explorer (Windows 10) and drag it over to upload the thumbnail to Youtube. But for some reason the last few days I can't drop the file, it just stays there with the mouse when I let go of the button. On a random page it should let me drop the file and show the image but it doesn't, and it also won't drop if I try a google image search.

I have tried this on Edge and Chrome and the problem only seems to exist on Firefox.

[My screenshot button hides the mouse in pictures but it's attached to that blue semi-transparent square, trying to drop a file but can't.]

So I've been doing this for years now, as a Youtuber I take an image file from File Explorer (Windows 10) and drag it over to upload the thumbnail to Youtube. But for some reason the last few days I can't drop the file, it just stays there with the mouse when I let go of the button. On a random page it should let me drop the file and show the image but it doesn't, and it also won't drop if I try a google image search. I have tried this on Edge and Chrome and the problem only seems to exist on Firefox. [My screenshot button hides the mouse in pictures but it's attached to that blue semi-transparent square, trying to drop a file but can't.]
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you have the same issue with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf Not a content creator, but I was able to drag and drop on my YT channel. see screenshot

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have the same issue with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf Not a content creator, but I was able to drag and drop on my YT channel. see screenshot

Hữu ích?

more options

Yeah actually I just tried and it worked in safe mode and then I turned safe mode off and it seems to be working fine now. Thanks a lot for your help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.