Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cursor won't show when writing a letter or note. So I don't know where i stop typing? It works here but not when I open my browser to write letter?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Cursor won't show when writing a letter or note. So I don't know where i stop typing? It works here but not when I open my browser to write letter?

'''''Cursor won't show when writing a letter or note. So I don't know where i stop typing? It works here but not when I open my browser to write letter?'''''

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can create a new Number pref on the the about:config page and set its value to '0' (zero).

  • about:config => ui.hideCursorWhileTyping => 0

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Hữu ích?

more options

By "cursor", do you mean the blinking caret that looks like a vertical line in text boxes, indicating where typed characters go or the mouse cursor?

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.