Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

400 Bad Request You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 8 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever I'm trying to open the AWS accounts I'm getting the below error please help me with it

400 Bad Request

You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link

Whenever I'm trying to open the AWS accounts I'm getting the below error please help me with it 400 Bad Request You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A 400 "Bad Request" error issue is usually caused by corrupted cookies.

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings), click the padlock icon (Clear cookies and site data) for the domain in the selected tab.

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

 • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.