Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my firefox webpages are now colored black

more options

After updating to Windows 11, all my Firefox webpages backgrounds are colored black even after choosing a light theme which only changes bookmarks and toolbar to white. I want white background like my old Firefox ?

After updating to Windows 11, all my Firefox webpages backgrounds are colored black even after choosing a light theme which only changes bookmarks and toolbar to white. I want white background like my old Firefox ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox normally takes its cues from your OS settings, but perhaps something is going wrong there (or you want Firefox to look different). To override auto-detection of a dark system theme, change the "Website Appearance" selector on the Settings page to Light. This article has the details:

Change website appearance settings in Firefox

Does that work on your Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.