Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox randomly breaks it's own comaptibility.ini file

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

So, I've had this problem since last 3 months. I'm using Firefox with auto-update turned on. Right now my version is 110.0.

Every now and then Firefox stops to load any websites and after closing it and opening it again it won't open correctly saying that my profile was created using newer version of Firefox and I need to create new one. At some point I was on default-release-9 until I asked about it on Reddit and got a reply guiding me to check compatibility.ini in my profile directory and fair enough, when this happens, compatibility.ini indicates Firefox version 119 so Firefox is right thinking that values don't match.

But the definitive question is how do I stop Firefox from messing around with that file? I'm honestly tired of manually editing it every time Firefox stops working. I know that website loading problems can stem from my excessive uptimes but this is an issue I can work around by restarting Firefox from time to time.

So, I've had this problem since last 3 months. I'm using Firefox with auto-update turned on. Right now my version is 110.0. Every now and then Firefox stops to load any websites and after closing it and opening it again it won't open correctly saying that my profile was created using newer version of Firefox and I need to create new one. At some point I was on default-release-9 until I asked about it on Reddit and got a reply guiding me to check compatibility.ini in my profile directory and fair enough, when this happens, compatibility.ini indicates Firefox version 119 so Firefox is right thinking that values don't match. But the definitive question is how do I stop Firefox from messing around with that file? I'm honestly tired of manually editing it every time Firefox stops working. I know that website loading problems can stem from my excessive uptimes but this is an issue I can work around by restarting Firefox from time to time.

Giải pháp được chọn

Your Firefox version is very outdated, try downloading and installing the latest version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Your Firefox version is very outdated, try downloading and installing the latest version.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.