Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Random brushstrokes on windows

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

On all windows in Firefox, both normal and private, I get what looks like brushstrokes over the text. Generally they disappear when I move the cursor, but they also appear and disappear without mouse moves. I have the same extensions running on other PC's but don't get this happening, only on this newly-built PC. Using Windows 11 version 22H2, Firefox ESR 115.4.0 64-bit. In the sample the brushstroke shows about 80 % down the page. It disappeared after about 30 seconds, and other appeared later. While writing this, the same kind of thing was happening on this page. Extensions Ecosia and Ghostery.

On all windows in Firefox, both normal and private, I get what looks like brushstrokes over the text. Generally they disappear when I move the cursor, but they also appear and disappear without mouse moves. I have the same extensions running on other PC's but don't get this happening, only on this newly-built PC. Using Windows 11 version 22H2, Firefox ESR 115.4.0 64-bit. In the sample the brushstroke shows about 80 % down the page. It disappeared after about 30 seconds, and other appeared later. While writing this, the same kind of thing was happening on this page. Extensions Ecosia and Ghostery.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Update your graphics drivers from the manufacturer's site.

If it still happens you may need to disable hardware acceleration.

more options

Tried that: got a driver a year newer (AMD Radeon) and disabled the hardware acceleration. No change, still got the problem.

more options

Giải pháp được chọn

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

Problem cleared in troubleshoot. So I restarted Firefox and disabled both extensions. Re-enabled them one by one, and the problem still stayed away. Go figure!