Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube video doesn't play

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I was using Ad blocker extenstion and youtube videos stopped working, so I deleted the extension and still have the same problem and youtube videos doesn't play and give me warning messages what can I do,

I was using Ad blocker extenstion and youtube videos stopped working, so I deleted the extension and still have the same problem and youtube videos doesn't play and give me warning messages what can I do,
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

more options

Google is constantly running experiments on different users. Try clearing site cookies until the issue goes away.