Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube Ad blockers violate YouTube's Terms of Service - i have no adblockers on this NEW firefox on imac

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

youtube: Ad blockers violate YouTube's Terms of Service - i have no adblockers (extensions) on this NEW (installed 10/19/23) firefox on imac or on my macbookpro (which still allows me to watch youtube).
/edit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have macOS on your iMac and macbook.

youtube: Ad blockers violate YouTube's Terms of Service - i have no adblockers (extensions) on this NEW (installed 10/19/23) firefox on imac or on my macbookpro (which still allows me to watch youtube). /edit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have <b>macOS</b> on your iMac and macbook.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Firefox has a basic popup blocker anything beyond that is user installed Addons. It could be your security software has it's on adblocker causing this as well. So unless your using Firefox Private Mode Browser to verify there isn't a browser issue it sounds more like the security software caused.

Hữu ích?

more options

You could try switching off Enhanced Tracking Protection. While on the website, press the shield icon at the far left of the address bar and use the button provided.

Hữu ích?

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

If you use Private Browsing mode, try to switch to regular mode,

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.