Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having problem on pixiv website

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi acad

more options

Arrow button missing in "Pixiv.net", i have tried to clear cookies and even resetting the browser but didn't work

Arrow button missing in "Pixiv.net", i have tried to clear cookies and even resetting the browser but didn't work
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Mouse hovering capabilities may not available if a touchscreen is detected as primary input. Go to about:config and create ui.primaryPointerCapabilities (Number) with value 6 (mouse pointer).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

The arrows buttons appear for me. Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

still not working, even i am also using private tab in troubleshoot mode. im using windows 11.

Hữu ích?

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Hữu ích?

more options

i try firefox developer edition without firefox account and different pixiv account, still not working. I haven't tried another computer because I don't have it. But, my guess is maybe just because of the windows I'm using. Thanks for taking the time to help me.

Hữu ích?

more options

it happens only in firefox, it's normal in edge and opera gx.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Mouse hovering capabilities may not available if a touchscreen is detected as primary input. Go to about:config and create ui.primaryPointerCapabilities (Number) with value 6 (mouse pointer).

Hữu ích?

more options

hey, it's finally appear. thank you so much, I almost gave up on this thing. You truly are a lifesaver. Yesterday I did use a pen tablet. apparently that was the cause of the problem

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.