Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tabs and windows

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold textI did safety mode, did a reset, and still, when I click a hot link, I don't get a new window or a new tab as I directed in settings. WTF?

'''bold text'''I did safety mode, did a reset, and still, when I click a hot link, I don't get a new window or a new tab as I directed in settings. WTF?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean that links open in the current tab or don't they open at all ?

Note that the setting in "Settings -> General -> Tabs" is about links that specify a target window. You can middle-click a link with the mouse wheel to force opening the link in a new tab or hold down the Shift key to open the link in a new window.