Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a "read later" bookmark folder in my bookmark bar. when i add something to that i want the entry to go to the top of the folder so when i want to check out my read later list I don't have to scroll down for ages for the most recent item.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

title

title

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

You can also drag the link to the top of this folder to create the bookmark. You can use the sidebar or the Bookmarks Menu button of the Bookmarks menu.

You can drag the Bookmarks Menu button that shows the bookmarks in a drop-down list and drag the Library button that gives access to recent bookmarks and history from the Customize palette to the Navigation Toolbar. The Bookmarks Menu button has a "View bookmarks sidebar" menu item.

See "How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?"