Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to reduce default tab size

 • 2 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 1884 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, i would like to reduce the default tab size, how do i do that?

Hi, i would like to reduce the default tab size, how do i do that?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That would involve overriding this rule via code in userChrome.css. Note that you need to add the !important flag.

.tabbrowser-tab:not([pinned]) { max-width: 150px !important; }

See also:

.tabbrowser-tab:not([pinned]) {
 flex: 100 100;
 max-width: 225px;
 min-width: var(--tab-min-width);
 transition: min-width 100ms ease-out,
       max-width 100ms ease-out;
}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi. Assuming you mean the width, enter about:config in the address bar and change the value in the following preference. browser.tabs.tabMinWidth The minimum you can set is 50.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

more options

Giải pháp được chọn

That would involve overriding this rule via code in userChrome.css. Note that you need to add the !important flag.

.tabbrowser-tab:not([pinned]) { max-width: 150px !important; }

See also:

.tabbrowser-tab:not([pinned]) {
 flex: 100 100;
 max-width: 225px;
 min-width: var(--tab-min-width);
 transition: min-width 100ms ease-out,
       max-width 100ms ease-out;
}