Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Toolbar bookmarks broken

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

My toolbar is not displaying my bookmarks. Today, the right click menu stopped showing up, so I have no way to make it only show up on a new tab.

My toolbar is not displaying my bookmarks. Today, the right click menu stopped showing up, so I have no way to make it only show up on a new tab.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can use the menus instead of right-click. First, the View menu on the menu bar. If you don't have the menu bar showing, alt+v will get the View menu. The first item is Toolbars which takes you to Bookmarks toolbar which gives you the 3 options.

Secondly, you can use the 3 bar menu. See this article.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-toolbar-display-favorite-websites


Try restarting in troubleshoot mode to see whether you get the right-click menu back.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can use the menus instead of right-click. First, the View menu on the menu bar. If you don't have the menu bar showing, alt+v will get the View menu. The first item is Toolbars which takes you to Bookmarks toolbar which gives you the 3 options.

Secondly, you can use the 3 bar menu. See this article.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-toolbar-display-favorite-websites


Try restarting in troubleshoot mode to see whether you get the right-click menu back.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode