Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Speed", "Quality" and other video options multiply on some websites

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello all,

I am having problems with video playback on some websites (see screenshot attached). The problem is that the video options start to "multiply" - for example, when I start the video there is (as is normal) one 'Speed' and one 'Quality' button, but then every second these buttons start to multiply. This happens only on some websites - for example, it does not happen with normal videos on YouTube, although it happens on YouTube Shorts sometimes.

This is my first question on the Mozilla Support page, I thank you in advance for your help and I hope I follow the community guidelines. Please feel free to leave any suggestions or feedback concerning how I should proceed for asking for help in the future.

Hello all, I am having problems with video playback on some websites (see screenshot attached). The problem is that the video options start to "multiply" - for example, when I start the video there is (as is normal) one 'Speed' and one 'Quality' button, but then every second these buttons start to multiply. This happens only on some websites - for example, it does not happen with normal videos on YouTube, although it happens on YouTube Shorts sometimes. This is my first question on the Mozilla Support page, I thank you in advance for your help and I hope I follow the community guidelines. Please feel free to leave any suggestions or feedback concerning how I should proceed for asking for help in the future.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window