Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tab not save

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello When I open the main browser and open a number of tabs, then I open the incognito browser, after that I close the main browser and open it again, the pages that were open do not appear Also, I enabled the option - Open previous windows and tabs

Hello When I open the main browser and open a number of tabs, then I open the incognito browser, after that I close the main browser and open it again, the pages that were open do not appear Also, I enabled the option - Open previous windows and tabs

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Don't close the main browser if you close it the incognito window will be counted as the main browser so you will have to keep the main browser

more options

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you have multiple windows or PB mode windows open to prevent losing tabs in unnoticed windows.

  • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
  • Windows: File -> Exit
  • Mac: Firefox -> Quit Firefox
  • Linux: File -> Quit