Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cookies

more options

how to enable cookies on my laptop

how to enable cookies on my laptop

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Some Firefox 112 users are reporting a cookie problem of unknown cause. One of its symptoms is that when you look at your cookies in the Manage Data dialog, instead of "Last Used" having times/dates in the recent past, you see dates in the future. To check on that, open the Settings page, click Privacy & Security in the left column, scroll down a bit to the Cookies and Site Data section, and then click the Manage Data button. Anything weird?

(Comparison image attached)

Hữu ích?

more options

If your problem was caused by the future-dated cookies bug, there is a new update for that:

If you didn't have "Last Used" showing dates in the future, please provide more information about the problem. Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.