Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

remove importenterpriseroots

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi darkgcn14

more options

I logged onto my daughters school google account through firefox and now they are managing my browser. Which registry do I need to delete in order to remove this so I can use firefox again? Can I just delete the entire Mozilla folder

I logged onto my daughters school google account through firefox and now they are managing my browser. Which registry do I need to delete in order to remove this so I can use firefox again? Can I just delete the entire Mozilla folder

Giải pháp được chọn

Resolved by removing policies.json from \Program Files\Mozilla Firefox\distribution

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Resolved by removing policies.json from \Program Files\Mozilla Firefox\distribution