Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spell checking (how to make settings permanent)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I make the Spell Checking settings permanent? I'd like it to keep British English and Brazilian Portuguese as permanent settings, whenever I set them every now and then it returns to American English. Also, is it possible to delete the American English language/dictionary? How? Thank you.

How do I make the Spell Checking settings permanent? I'd like it to keep British English and Brazilian Portuguese as permanent settings, whenever I set them every now and then it returns to American English. Also, is it possible to delete the American English language/dictionary? How? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you use the en-US Firefox version then this version comes with the en-US dictionary. If you prefer the British English dictionary and have no need for the en-US dictionary, you can consider to switch to the en-GB Firefox version and possibly install the dictionaries for preferred languages as this version doesn't come with a dictionary.

You can find the full installer of the current Firefox release (110.0) in all languages and all operating systems here:

Note that for spell check you need a dictionary.

A language pack provides string translations for the user interface.