Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox v.XX.XX.XX "Pin Private Browswer" option to prefered monitor

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dtm_samurai@hotmail.com

more options

Hail all:

I use Privacy Mode (to prevent idiotic dump on my PC from many a website, I hate clutter, due to my severe Asperger's) on my Secondary Monitor, whilst my primary Firefox runs normal mode on my Primary Monitor.

Each time I open a new Privacy Mode, it opens on the Primary Monitor, so I need to drag it to the secondary one.

Could we get an option to open the Privacy Mode one on "Detected Monitor X" (which stands for any option that got detected as monitor)? Would be lovely if we could.

Thank you.

Hail all: I use Privacy Mode (to prevent idiotic dump on my PC from many a website, I hate clutter, due to my severe Asperger's) on my Secondary Monitor, whilst my primary Firefox runs normal mode on my Primary Monitor. Each time I open a new Privacy Mode, it opens on the Primary Monitor, so I need to drag it to the secondary one. Could we get an option to open the Privacy Mode one on "Detected Monitor X" (which stands for any option that got detected as monitor)? Would be lovely if we could. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That's sound more like a GPU driver issue did you look at their dual monitor settings to find out why it's not outputting to second monitor. Firefox doesn't control what monitor it outputs to that is the GPU driver that does the output display options.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

more options

If I drag FF to the second, it does the same there. Thus it seems to me a Firefox setting?