Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WidevineCdm crash on Ubuntu 22.04

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am using Ubuntu Firefox 110.0 (64-bit) on Ubuntu 22.04 x86_64. I am unable to play contents on Disney+, Amazon Prime Video Netflix and such. I was streaming fine until a few months ago. I have checked my settings and they are all properly set. At the time I am writing this report, the Widevine Content Decryption Module is at Version 4.10.2557.0, updated to its latest release. Obviously DRM content is enabled in settings. Changing the useragent did not solve the problem. I have seen this problem reported before for MacOs users but I could not find anything for linux users. Am I the only one having this problem? I hope someone can help. Thanks

I am using Ubuntu Firefox 110.0 (64-bit) on Ubuntu 22.04 x86_64. I am unable to play contents on Disney+, Amazon Prime Video Netflix and such. I was streaming fine until a few months ago. I have checked my settings and they are all properly set. At the time I am writing this report, the Widevine Content Decryption Module is at Version 4.10.2557.0, updated to its latest release. Obviously DRM content is enabled in settings. Changing the useragent did not solve the problem. I have seen this problem reported before for MacOs users but I could not find anything for linux users. Am I the only one having this problem? I hope someone can help. Thanks

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Sounds like you may need to update ffmpegs. I have no issues on Prime. see screenshot


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20230209 KDE Plasma Version: 5.26.5 KDE Frameworks Version: 5.102.0 Qt Version: 5.15.8 Kernel Version: 6.1.10-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 16 × AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics Memory: 62.1 GiB of RAM Graphics Processor: AMD Radeon Graphics Manufacturer: HP Product Name: HP ProBook 455 15.6 inch G9 Notebook PC

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Thanks for your answer. All libs and dependencies re updated. Any idea on how to solve this even in the hard way? BTW, excellent choice of anime ;)

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.