Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

userChrome.css don't work

  • 9 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi khoa030634

more options

I try to disable the transition to fullscreen by following the steps. But after restart the Firefox ESR (waterfox), the rule don't apply. The rule:

/* Minimize fullscreen transition time */
#navigator-toolbox[fullscreenShouldAnimate] {
    transition: 0ms !important;
}
I do set the
toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets
in about:config already.
I try to disable the transition to fullscreen by following the [https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html steps]. But after restart the Firefox ESR (waterfox), the rule don't apply. The rule: <pre> /* Minimize fullscreen transition time */ #navigator-toolbox[fullscreenShouldAnimate] { transition: 0ms !important; } </pre> '''I do set the <pre>toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets</pre> in about:config already.'''

Được chỉnh sửa bởi khoa030634 vào

Giải pháp được chọn

I think that this CSS code is about showing the navigator toolbox in Full Screen mode when auto-hide is enabled.

The prefs only work when you use JavaScript to switch to Full Screen mode.

What animation do you want to control and for what cases (manual switch from normal mode to full screen like via F11) ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Where did you find it? I don't think these are the proper steps to do this task.

Hữu ích?

more options

I get instructions from here.

Hữu ích?

more options

I can't see how this could work now. Did you try the about:config solution?

Hữu ích?

more options
Yes, I have set the
toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets
in about:config to true but it won't work for some reason.

Được chỉnh sửa bởi khoa030634 vào

Hữu ích?

more options

No, did you try to modify full-screen-api.transition* preferences?

Hữu ích?

more options

here:

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I think that this CSS code is about showing the navigator toolbox in Full Screen mode when auto-hide is enabled.

The prefs only work when you use JavaScript to switch to Full Screen mode.

What animation do you want to control and for what cases (manual switch from normal mode to full screen like via F11) ?

Hữu ích?

more options

Yes, I wanna control the manual switch from normal mode to full screen via F11 without the navigator toolbox doing the moving up transition.

Được chỉnh sửa bởi khoa030634 vào

Hữu ích?

more options

Now it works fir some reason. Thanks for the help btw.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.